Communicatie tussen school en ouders

Dini van den Heuvel

Steeds meer leerkrachten en toekomstige leerkrachten raken ervan overtuigd dat hoogbegaafde kinderen speciale aandacht nodig hebben in het onderwijs. Tijdens de opleiding van leerkrachten komt het onderwerp echter nog lang niet op alle Pedagogische Academies (PABO's) en Lerarenopleidingen structureel en met de nodige nuances aan bod.

Voor de communicatie tussen ouders van hoogbegaafde kinderen en leerkrachten is het van belang dat ouders hiervan op de hoogte zijn. In de contacten met de leerkracht van hun kind kunnen zij met dit gegeven rekening houden. Zij kunnen hun verwachtingen bijstellen en leerkrachten eventueel attent maken op informatie over hoogbegaafdheid waarover zij als ouder beschikken.

Te vaak hoor ik nog, dat ouders schromen om dit te doen omdat zij bang zijn dat leerkrachten hen dit niet in dank af zullen nemen. Of erger nog dat het hen afgeraden wordt omdat het er anders op zou kunnen lijken dat je als ouder 'op de stoel' van de school of leerkracht wilt gaan zitten.

Ik ben echter van mening dat juist ouders en degenen die hen dit adviseren een kans missen als zij de aanwezige kennis en ervaring niet gebruiken om de mogelijkheden van het onderwijs beter bij de behoeften van het eigen kind, of bij hoogbegaafde kinderen in het algemeen, aan te laten sluiten. Het is toch onbegrijpelijk dat we onder het mom van: "we moeten er zeker voor zorgen dat we niet op de stoel van het onderwijs gaan zitten", kinderen laten verkommeren. Terwijl er met gewoon volwassen gedrag en communicatie van ouders en leerkrachten een betere leeromgeving voor hoogbegaafden te creŽren is.

De Schoolgids

Verder zou iedere school aan een verbetering van de communicatie tussen school en ouders bij kunnen dragen door in hun Schoolgids duidelijk te maken hoe zij hoogbegaafdheid zien en hoe zij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de praktijk van iedere dag gestalte geven.
Dit alles niet in algemene abstracte termen, maar concreet ingevuld met lesmateriaal en methodes en voorzien van een uitleg over de pedagogische en didactische aanpak van het team en de individuele leerkrachten.

Leermiddelen

Over de lesmaterialen en de methodes zou in de gids kunnen staan waarom een school voor bepaalde leermiddelen kiest en wat de mogelijkheden van deze leermiddelen zijn. Ook zou beschreven kunnen zijn hoe de ervaring is met de leermiddelen en welke voor- en nadelen eraan verbonden zijn.

Pedagogische aanpak

Met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak zou een school in de gids aan kunnen geven in hoeverre de leerkrachten een bij- of nascholing hebben gevolgd met betrekking tot hoogbegaafdheid, hoe deze eruit heeft gezien en van welke invloed deze is of zal zijn op de manier van onderwijs geven.
Ook zou een school kunnen vermelden op welke manier zij samenwerken met bijvoorbeeld een schoolbegeleidingsdienst en welke ervaringen hiermee bestaan ten aanzien van uitbreiding van leermiddelen en bij- of nascholing van leerkrachten met betrekking tot hoogbegaafdheid.

Individuele leerkracht

De algemene informatie over lesmaterialen en pedagogische en didactische aanpak van de school in de gids kan aangevuld worden met een stukje van iedere leerkracht. Een stukje waarin de leerkracht de begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de eigen klas beschrijft en hoe deze past binnen het geheel van de school.
Voor ouders wordt dan nog duidelijker hoe individuele leerkrachten hun praktijk op elkaar afstemmen en zij weten dan wat zij met betrekking tot het onderwijs aan hun hoogbegaafde kind bijvoorbeeld in groep 3 of 7 van lesmateriaal en leerkracht kunnen verwachten.

Tot zover enkele suggesties om de Schoolgids nog beter te gebruiken bij de communicatie tussen school en ouders.

Voor meer over communicatie ga naar communicatie en naar tips